Общи търговски условия

Общи условия на електронния магазин

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Шумен Тех Груп ООД (“ШТГ”), и ползвателите на платформата за електронна търговия https://shumentg.com/magazin/

1.2. Информация за ШТГ: Адрес на регистрация: Шумен Тех Груп ООД, гр Шумен бул. Преслав №22 А ет.4 ап 23, мол Симеон Вичев

1.3. Информация за Комисия за защита на потребителите (“КЗП”):
Наименование Комисия за защита на потребителите (“КЗП”)
Адрес гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;
Телефон за контакт 02/9330565
Горещ телефон за контакт за потребители 0700 111 22
E-mail info@kzp.bg


Данни за кореспонденция e-mail: sales@shumentg.com,
тел. за връзка:+359 897 928 351
адрес: гр. Шумен, ул. Преслав 1
Регистрация по ЗДДС: BG 206386183

1.4. Тези Общи условия на shumentg.com/magazin/ са задължителни за всички Клиенти на Електронния магазин.
1.5. Използването на Електронния магазин от страна на Клиентите означава, че последните са се запознали внимателно с настоящите Общите условия и са се съгласили да ги спазват безусловно.
1.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от ШТГ по всяко време. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на Електронния магазин и са задължителни за всички Клиенти.
1.7. За периоди, в които се провеждат промоционални кампании за конкретни стоки, се прилагат специалните правила на конкретната промоционална компания. За всички неуредени въпроси се прилагат настоящите Общи условия, доколкото в специалните правила не е предвидено друго. Промоционалните кампании и периода, за който се провеждат, ще бъдат обявявани от ШТГ на Интернет страницата на Електронния магазин, за което Посетителите се считат за уведомени с публикуването им.
1.8. Клиентите имат задължение да правят справка за промени в Общите условия на Електронния магазин при всяко посещение на страницата.

ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Електронния магазин е платформа за електронна търговия, чрез която Клиента имат възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в платформата стоки.
ШТГ организира доставянето на стоките и гарантира правата на Клиента, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Клиентът сключва Договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин на ШТГ по начините указни в чл. 4 от тези Общи условия при спазването на приложимата нормативна уредба в областта на потребителското право.
Клиентът и ШТГ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите чрез използването на Електронния магазин са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако са въведени съответното потребителско име и парола за достъп.
Всяко електронно изявление, отправено от страна на Клиента, когато той е търговец по смисъла на Търговския закон (“ТЗ”) чрез потребителския профил (“Моят профил”), се счита за обвързващо Клиента, освен ако последният не го оспори незабавно.
Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в отделно обособено поле в Електронния магазин, при спазването на указанията посочени от ШТГ за валидност на регистрацията.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Клиентите сключват договор за покупко-продажба от разстояние на избраните от тях стоки, предлагани от ШТГ чрез Електронния магазин. Договорът между ШТГ и Клиента представлява приетата и потвърдена от страна на ШТГ поръчка на стоките, избрани от Клиента.
Договорът между ШТГ и Клиента, неразделна част от който са настоящите Общи условия, се счита за сключен с доставянето на конкретната стока адреса, посочен от Клиента в секцията “Моят профил” или адреса, който е изрично посочен от Клиента като адрес за доставка на стоката.
Страна по Договора с ШТГ е Клиента, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в секцията “Моят профил” в Електронния магазин. За избягване на съмнение това следва да са данните, предоставени при създаването на потребителския профил в Електронния магазин.
Поръчката на избрана стока от страна на Клиента се осъществява при спазването на следната процедура:
Влизане в системата за извършване на поръчки в Електронния магазин;
Избиране на една или повече от предлаганите от ШТГ в Електронния магазин стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Създаване на потребителски профил (“Моят профил”) чрез въвеждането на необходимите данни за индивидуализация на Клиента.
Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Клиента и данни за фактурирането и закупването на стоката;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената;
Потвърждение на поръчката от страна на ШТГ;
С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява, потвърждението на получаването на поръчката от страна на ШТГ, да се извършва чрез предоставената от него електронна поща. За избягване на всякакво съмнение, за валидна електронна поща се счита, предоставеният имейл адрес от Клиента в секцията “Моят профил”.
В условията на промоционални периоди, Клиентът се съгласява, че поръчката е получена от ШТГ, ако е направена от Клиента във времевия период на промоцията, за което важат специалните правила на конкретната промоция, както е посочено в чл. 1 от тези Общи условия.
Клиентът имат право да поправя грешки при въвеждането на информация до момента на изпращането на потвърждението за поръчката от страна на ШТГ , съгласно т. 4.5. от тези Общи условия.
По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки в Електронния магазин, ШТГ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на поръчаните стоки на Клиента.
Клиентът заплаща на ШТГ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Електронния магазин и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на обявената в Електронния магазин цена за стоките с включен ДДС.
ШТГ доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени в Електронния магазин и съгласно чл. 5 настоящите Общи условия.
Цента за доставката на избраните стоки е определена от ШТГ съгласно чл. 7 от тези Oбщи условия и не е включена в цената на стоките.

ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Доставката се извършва чрез услугите на лицензиран пощенски оператор, с който ШТГ е сключил договор за предоставяне на пощенски услуги. За доставянето на стоките се прилагат начините, методите и стандартите предвидени в Общите условия за предоставянето на пощенските услуги, достъпни на уебсайта на пощенския оператор https://www.speedy.bg/bg/terms-and-conditions-postal , доколкото не е уредено друго в Закона за пощенските услуги и приложимата нормативна уредба.
При доставката Клиентът подписва изискуемите документи, предоставени от съответния куриер, в т.ч. товарителница или друг идентичен документ, удостоверяващ точното изпълнение на поръчката. С подписването на товарителницата, поръчаната стока се счита за надлежно доставена и поръчката изпълнена.
При доставянето на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или липсата на прилежащата документация за стоката, незабавно да информира куриера. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Клиентът губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с недостатъци и/или липси.
В случаите, когато Клиентът открие недостатъци в доставената стока, то последният има право незабавно да върне обратно стоката на ШТГ, като заплати преките разходите за връщането на стоката.
Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.
Срокът за доставка на стоки се определя от момента на поръчката от Клиента, както следва:
За стоки, поръчани до 14 часа българско време – 24 до 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката;
За стоки, поръчани след 14 часа българско време – 48 до 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката;
За едрогабаритна техника срокът за доставка е до 7 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена.
Посочените в т. 5.1. срокове се прилагат, доколкото не противоречат на сроковете за доставка, уредени в Общите условия за предоставянето на пощенски услуги на пощенския оператор.
Доставката се извършва само на територията на Република България и на посочения от Клиента адрес в регистрационната форма на Електронния магазин. Клиентът разполага с възможността да предостави и друг адрес, на който да бъде доставена стоката.
ШТГ има правото да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи, ШТГ уведомява за последното Клиента чрез посочения от него имейл адрес в “Моят профил”.
В случаите посочени в т. 5.9. по-горе, ШТГ се задължава да възстанови предварително платената цена на стоката чрез използването същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиента изрично не се съгласи за друг начин.
Цената на доставката е във фиксиран размер на 5,00 лева за поръчка на стоки с обща стойност под 50,00 лева. Доставката на стоки с обща стойност над 50,00 лева е безплатна.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, удостоверена с товарителницата за доставката.
Клиентът следва да информира ШТГ за намерението си да се откаже от Договора и го изпрати на имейл адрес online@shumentg.com.
В случай, че Клиента е упражнил правото си на отказ от Договора, ШТГ възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.
Разходите за доставка се възстановяват от ШТГ чрез използването същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиента изрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Клиента.
Не подлежат на възстановяване допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиента изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от посочения в тези Общи условия.
Когато Клиента е упражнил правото си на отказ от Договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ШТГ или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиента е съобщил на ШТГ за решението си да се откаже от Договора. Стоките подлежат на връщане на посочения адрес по-горе в Общи условия.
Преките разходи за връщането на стоката по т. 6.5. по-горе са за сметка на Клиента.
ШТГ има право да отложи възстановяването на сумите до получаване на стоките обратно или докато Клиента не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена.
ШТГ запазва правото си да не приеме върнатата стока в случай, че е с увредена опаковка; следи от употреба: драскотини, удари, замърсявания и др.; увредена от токов удар; липсващи: аксесоари от окомплектовката на уреда, гаранционна карта, инструкция за употреба.

ЦЕНА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Всички обявени цени от ШТГ в Електронния магазин са в български лева, с включен ДДС.
Клиентът може да заплати цената за дадена стока/и по следните начини:
В брой – с наложен платеж на място при доставката на стоката.
По банков път – по банкова сметка на ШТГ, която е достъпна в мейла и фактурата, изпратени по имейл в потвърждение на вашата поръчка.