Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Тегло 0,55 кг

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “RM 660 Препарат за полиране с вакса”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *