Мощен препарат за пластмаса с уникалната 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и защита на цвета и подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за пластмасови градински мебели, PVC дограми и други пластмасови повърхности.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P264 Да се измие старателно след употреба.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

 

Тегло 1,1 кг
Размери 7 × 7 × 13 см

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Препарат пластмаса 3-в-1”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *