6 бр. по 17 грама.

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
  • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
  • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Декалциращ прах, 6×17гр. за SC”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *